LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Maulkree Kigor
Country: Brunei Darussalam
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 24 February 2010
Pages: 246
PDF File Size: 14.96 Mb
ePub File Size: 13.77 Mb
ISBN: 228-4-99410-303-3
Downloads: 66371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikoshakar

Ova pojava ima velliku praktinu vrednost. Opseg energije na koje je oko osetljivo pripisuje se vidljivoj svetlosti nm.

Lipidi – HEMIJA

LAKTONI uglavnom prijatna aroma laktoni koji u svojoj strukturi sadre duge ugljovodonine nizove nalaze se u hrani sa visokim sadrajem masti mleko, meso ali i u vou breskvai nastaju iz odgovarajuih hidroksi karboksilnih kiselina doprinose i aromi pia viski 4. Ove alge rastu u moru oko Irske, Engleske, panije i Hemika i od davnina se koriste u ishrani i farmaceutskoj industriji.

MbO2 crvenMb purpurno crvenMetMb braon Metmioglobin ne vezuje kiseonik; Redukciona sredstava u tkivima redukuju metmioglobin u fero formu; Vrsta pakovanja mesa utie na uspostavljane hemijskih ravnotea; Formiranje nitrozilmioglobina; Hemoglonin 4 mioglobina. Toksini otrov zmije, difterija toksin, Clostridium botulinum toksin. Koriste se u industriji hrane kao gelovi, stabilizatori i emulgatori; Predstavnici: U micelama se fosfatna jedinica rastvara vodom, a estarski nizovi skupljaju unutar hidrofobne micelarne sfere.

Atom – Seminarski Hemija Documents. Stabilnost ove kiseline se gubi oksidacijom hmeija dehidroaskorbinsku kiselinu, koja se lako hidrolizuje u diketogulonsku kiselinu: Hidroksi radikali su jedan od najmonijih inicijatora lipidne peroksidacije.

  BASISVAARDIGHEDEN REKENEN VOOR DE PABO PDF

Poveanjem temperature poveava se i kinetika energija molekula. Tanini kondenzacioni proizvodi hinona takoe reaguju sa lizinom i cisteinom smanjujui njihovu svarljivost i bioloku funkciju.

Slobodna povrinska voda 2. Od eera je najee prisutna D-galaktoza, pa se takvi cerebrozidi zovu galaktocerebrozidi: U industrijskoj proizvodnji alginata mrke alge se skupljaju anju puta godinjemelju i peru, a zatim tretiraju natrijum-karbonatom. Glicerofosfolipidi su jedinjenja nastala esterifikacijom polivalentnog alkohola glicerola sa masnim kiselinama i fosfornom kiselinom. Kemija ima primjenu u proizvodnji hrane, lekova, tekstila, koe, kozmetikih proizvoda, boja, lakova, Documents.

Metabolizam KatabolizamAnabolizam. Dele se na zoosterole i fitosterole Predstavnik: Metabolizam ugljenih hidrata Katabolizam ugljenih hidrata i anabolizam.

Hemija hrane

Prisustvo razliitih degradacionih proizvoda utie na ukus, izgled, nutritivnu vrednost ali i toksinost masti i ulja. Globulini antitela, enzimi, transportni proteini i receptor proteini. Anal Bioanal Chem 1: Oksidacijom sa azotnom kiselinom nastaje o-hinon ili crveni tokoferol koji ne postoji u prirodi.

U hemijskom pogledu agar je smesa tri polisaharida. Hemiua ove pojave je prisustvo aldehida 2-trans-heksanala, 2-trans-nonenala i 2-trans-6cis-nonadienala koji nastaju iz hidroperoksida linolenske kiseline.

Razlika izmeu derivata proteina je u njihovoj veliini i rastvorljivosti. Nalazi se u spanau i drugim tamnije zelenim biljkama, kao i u svinjskoj jetri.

Nalaze se u mastima, jetri, umancetu, ribljim uljima, kod biljaka u biljnim uljima, a ima ga i u kvascu. Proteini miia miozin, aktin. Angaman na nastavi 15 8 3.

Lehninger Principles of Biochemistry. Bull Math Biol 63 1: Denaturacuja moe da uzrokuje flokulaciju globularnih proteina ili stvaranje gela. Trei polisaharid je galaktan esterifikovan sumpornom kiselinom koji sadri neto 3,6-anhidro-L-galaktopiranozil ostataka i pirogroane kiseline.

  CHROMATOGRAMME RICHTIG INTEGRIEREN UND BEWERTEN PDF

D-riboza b-D-ribofuranoza je komponenta nukleinskih kiselina, koenzima, vitamina. Agar ima vrlo iroku primenu u prehrambenoj industriji. HITIN Linearan polisaharid koji se sastoji od ostataka N-acetilglukozoamina vezanih bglikozidnim vezama, a nalazi se u piranoznom obliku; Glavna strukturna komponenta insekata i rakova; Po vrstini slian celulozi i sadri kristalne delove.

Veliki broj aroma nastaje kao posledica neenzimskih reakcija lipidne oksidacije, trekerove degradacije amino kiselina, heterolisom ugljenih hidrata, interakcijom nastalih meuproizvoda navedenih reakcija, itd. To je verovatno najjai agens za eliranje, jer gradi gelove i do koncentracije 0.

Vitamini i Hormoni – HEMIJA

Dodaje se u margarin i mleko. D2 ergokalciferol i D3 holekalciferol U prirodi se nalaze njihovi provitamini: Istovremeno, sa ovim efektom javlja se i suprotan efekat.

D-askorbinska kiselina ima deset puta, a izoaskorbinska kiselina dvanaest puta manju vitaminsku aktivnost od L-askorbinske kiseline. Mnogi faktori utiu na stepen Maillardovog tamnjenja u hrani. Antibiotici koji se koriste u poljoprivredi i proizvodnji hrane- Benzilpenicilin, kloksacilin, ampicilin, feneticilin kalijum – Hlortetraciklin i oksitetraciklin – Streptomicin i dihidrostreptomicin – Neomicin, oleandomicin, spiramicin – Hloramfenikol – Framicetin, bacitracin i polimiksini – Tilozin i nizin nisu u humanoj upotrebi – NistatinZaslaivai Dele se u dve grupe: Ulazi u sastav oligo- i polisaharida.

Sinteza aspartatne amino kiselinske grupe. IU, mg i g.